Договір публічної оферти

ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про надання послуг із навчання на курсах в режимі онлайн

Приватне підприємство “Міжнародна освітня корпорація “ГРАНД-ЕКСПО”, в особі Президента Співаковського Володимира Михайловича, що діє на підставі Статуту (надалі ― «Виконавець»), з однієї Сторони, та будь-яка фізична особа, що має повну дієздатність, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію укласти договір (оферту) та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору (надалі ― «Замовник»), з іншої Сторони, надалі разом іменовані Сторони, а кожен окремо ― Сторона, уклали цей Договір (оферту) про надання послуг із навчання на курсах в режимі онлайн (надалі іменується ― Договір) про наступне: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.                                                                                  

1.2. Договір є договором приєднання з усіма наслідками, визначеними ст.ст. 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.                                      

1.3. Договір вважається укладеним (оферта вважається акцептованою) з моменту оплати Замовником або іншою особою вартості послуг Виконавця.                          

1.4. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує факт ознайомлення, згоди та прийняття усіх умов цього Договору в цілому (в повному обсязі без виключень).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець пропонує та зобов’язується після акцептування цього Договору надати Замовнику послуги із навчання на курсах в режимі онлайн (надалі також іменуються ― послуги).

2.2. Вся інформація про програми, обсяг кожного з напрямків курсів, їх опис, вартість, тривалість онлайн-занять, розклад та інша інформація розміщені на веб-сторінці Виконавця за посиланням: https://academy.grandexpo.school .

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Послуги за цим Договором надаються викладачами з боку Виконавця, шляхом проведення онлайн-занять в режимі реального часу, за обраним Замовником напрямком курсу, та надання Замовнику доступу до навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів.                    

3.2. Замовнику після акцептування цього Договору надається доступ до онлайн площадки/сервісу, на якій протягом всієї тривалості курсу будуть розміщуватись посилання на онлайн-заняття та/або навчальні та інформаційні онлайн-матеріали (відео, текстові, тощо). Виконавець може направляти запис онлайн-занять (після їх проведення), та/або навчальні та інформаційні онлайн-матеріали (відео, текстові, тощо) на електронну адресу або інший месенджер Замовника, на його запит.

3.3. У разі неможливості проведення онлайн-занять у раніше визначені терміни, з причин, що не залежать від Виконавця, Виконавець може перенести терміни їх проведення повідомивши про це Замовника шляхом розміщення інформації на вебсторінці Виконавця за посиланням: https://academy.grandexpo.school.               

3.4. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем з моменту закінчення онлайн-заняття (в незалежності від того чи приймав у ньому участь Замовник).

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язаний:                                                                                

4.1.1. Провести навчання Замовника за обраним ним курсом за умови оплати Замовником вартості послуг Виконавця у відповідності до цього Договору.                          

4.1.2. Надати онлайн інформаційно-консультаційні послуги, які передбачені обраним і сплаченим Замовником курсом, програмою.

4.1.3 На власний розсуд забезпечувати Замовника під час навчання навчальними та інформаційними онлайн-матеріалами (відео, текстові, тощо).

4.1.4. Інформувати Замовника про перенесення онлайн-занять із причин, що залежать від Виконавця.                            

4.1.5. Зберігати в таємниці будь-яку особисту та/або конфіденційну інформацію, отриману від Замовника при наданні Послуг за цим Договором.

4.1.6. Дотримуватися вимог законодавства України, в т. ч. тих його положень, що стосуються обробки, передачі і захисту персональних даних користувачів і замовників.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1 Змінювати в односторонньому порядку наповнення закритого розділу Сайту https://academy.grandexpo.school, форму проведення зворотного зв’язку та інших консультацій, не змінюючи при цьому встановлену періодичність їх проведення і обсяг Послуг, а також змінювати і доповнювати зміст занять для Замовника.

4.2.2 Змінювати спеціалістів які надають послуги та групу до якої включений Замовник.

4.2.3. В процесі надання Послуг  давати Замовнику спеціалізовані рекомендації щодо виконання завдань, передбачених курсом, програмою, а також щодо додаткових дій, які дозволяють збільшити ефективність курсу .

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. Оплачувати Послуги на умовах та в порядку цього Договору.

4.3.2. Проявляти повагу до Виконавця, інших Користувачів і Замовників;
при оформленні замовлення на Послуги надати Виконавцю за допомогою заповнення форм на Сайті https://academy.grandexpo.school
актуальну і правдиву інформацію, необхідну для здійснення зв’язку з Замовником в рамках надання послуг за цим Договором, а саме: прізвище та ім’я, адресу електронної пошти, контактний номер телефону.

4.3.3. Не передавати будь-яким способом третім особам доступ до матеріалів курсів Виконавця.                                  

4.3.4. Не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати на інших ресурсах в мережі Інтернет, не передавати або не перепродавати третім особам) матеріали, що належать Виконавцю та отримані Замовником в ході надання Послуг, не створювати на їх основі інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. При порушенні цього положення Замовник несе відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України.

5.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Інформація щодо вартості послуг Виконавця розміщена на веб-сторінці за посиланням https://academy.grandexpo.school/ та залежить від обсягу обраних Замовником послуг, що надаються за цим Договором.

5.2. Вартість послуг не включає комісію банків/платіжних систем, що стягується під час здійснення платежу.

5.3. Оплата послуг здійснюється Замовником або іншою особою у національній валюті України за допомогою платіжної системи або у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі.                                                                                

5.4. Всі витрати пов’язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, покладаються на Замовника. Послуги, що надаються Виконавцем, є індивідуальним замовленням Замовника, а тому сплачені грошові кошти оплачуються Замовником у повному обсязі і не підлягають поверненню.

6. АВТОРСЬКІ ТА СУМІЖНІ ПРАВА

6.1. Усі авторські та суміжні права на записи онлайн-занять, навчальні та інформаційні онлайн-матеріали (відео, текстові, тощо), які стали відомі Замовнику під час навчання на курсах належать Виконавцю. Замовник має право використовувати їх лише в особистих некомерційних цілях.

6.2. Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати доступ до отриманих записів онлайн-занять, навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати в комерційних цілях.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором.          

7.2. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність онлайн-занять та/або навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів очікуванням Замовника за його суб’єктивною оцінкою.      

7.3. Виконавець не несе відповідальності у разі, якщо Замовник не зміг скористатись послугами з причин, що не залежать від Виконавця (відсутність у Замовника відповідного програмного забезпечення, його несправність або наявність інших технічних обмежень, відсутність чи обмеження доступу до мережі інтернет, неприйняття участі у онлайн-заняттях з незалежних від Виконавця причин, тощо). В такому разі сплачена вартість послуг не повертається, та Виконавцем не здійснюється жодних компенсації.

8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Акцептуванням цього Договору Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Замовника, а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.                                               

9.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) за цим Договором є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: пожежі; стихійні лиха; карантин; війна; епідемії, пандемії та епізоотії; заборони або обмеження діяльності зі сторони державних органів; порушення роботи цифрових каналів передачі даних або обладнання третьої сторони, яке сторони використовують для передачі даних, або інших подібних обставин, усунути дію яких не в силах сторін, терміни виконання сторонами їх зобов’язань за цим Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини.                                                                            

9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону в максимально стислий строк: про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин.                                     

9.4. При настанні форс-мажорної обставини (обставини непереборної сили) зобов’язання за цим Договором переносяться на строк дії таких обставин.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Виконавець залишає за собою право одноособово змінювати умови цього Договору. В разі внесення змін до цього Договору, вони набирають чинності з моменту публікації Договору в новій редакції.                                                                                            

10.2. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

11.2. Договір є договором публічної оферти та договором приєднання відповідно до Цивільного кодексу України. Договір опублікований на Сайті Виконавця в електронному вигляді.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Реквізити Виконавця:

Приватне підприємство

“Міжнародна освітня корпорація “ГРАНД-ЕКСПО”;

код ЄДРПОУ 21649756

IBAN UA653808380000026002700622614

В банку АТ “ПРАВЕКС БАНК”, МФО 380838

small_c_popup.png

Залишились питання?

Напишіть нам

Або Зателефонуйте: