Екзаменаційний клуб. ЗНО/ДПА (хімія).

Про курс

Учасники курсу виявлять та усунуть пробіли у знаннях, навчаться розв'язувати тестові завдання всіх видів і типові задачі з хімії, і як результат - упевнено складуть зовнішнє незалежне оцінювання. Курс передбачає діагностичні й контрольні тести з усіх основних розділів загальної, неорганічної та органічної хімії, тренувальні тести, заняття з узагальнення теоретичного матеріалу та розв’язування задач.

Детальна програма курсу:

Учасники курсу підготуються без стресу скласти зовнішнє незалежне оцінювання з хімії:

  • дізнаються свій стартовий рівень знань, щоб готуватися відповідно до індивідуальних потреб, пізніше пройдуть діагностичні й контрольні тести з усіх основних тем шкільного курсу хімії;
  • попрацюють з актуальними зразками сертифікаційних робіт ЗНО;
  • повторять теоретичний матеріал шкільного курсу хімії, навчаться розв’язувати основні типи хімічних завдань.
  1. Ознайомлення з програмою підготовки до ЗНО з хімії, структурою сертифікаційної роботи. Вхідне контрольне тестування.

Тестові завдання з основних понять хімії (прості й складні речовини, символи хімічних елементів, хімічна формула, масова частка хімічних елементів у речовині, валентність та ступінь окиснення, властивості речовин, хімічна реакція та рівняння реакції.

Тестові завдання з основних законів хімії (закон збереження маси, урівнювання рівнянь реакцій, закон Авогадро. закон об’ємних співвідношень газів у реакціях та інші).

Тестові завдання з хімічних реакцій та їхніх закономірностей (класифікація реакцій у неорганічній та органічній хімії за різними критеріями, окисно-відновні реакції, окисники й відновники, метод електронного балансу).

Тестові завдання з хімічних реакцій та їхніх закономірностей (тепловий ефект хімічних реакцій, термохімічні обчислення, ввидкість хімічних реакцій, каталізатор, хімічна рівновага, принцип Ле Шательє).

Тестові завдання з будови атома (ядро та електронна оболонка, орбіталі, електронні формули хімічних елементів та йонів, валентні стани хімічних елементів, ступені окиснення, електронегативність хімічних елементів).

Тестові завдання за періодичним законом та періодичною системою хімічних елементів (структура періодичної системи, характеристика хімічного елемента та його сполук за положенням у періодичній системі, задачі на визначення невідомого хімічного елемента за даними про формули).

Тестові завдання за хімічним зв’язком (ковалентний, йонний, металічний, водневий зв’язок, кристалічні ґратки, аморфний стан речовин). Самостійне конструювання учнями тестових завдань.

Тестові завдання за сумішами речовин та розчинами (способи розділення сумішей речовин, класифікація дисперсних систем, розчинність речовин, ненасичені й насичені, масова частка речовини в розчині). Розв’язування задач на виготовлення розчинів та розрахунки за рівняннями реакцій з участю розчинів.

Підсумкове контрольне тестування за матеріалом модуля II «Загальна хімія» та його аналіз.

Неорганічна хімія. Діагностично-тренувальний тест «Основні класи простих і складних неорганічних речовин, їхній склад, назви, класифікація, властивості й застосування».

Тестові завдання за класом металів (загальні фізичні та хімічні властивості, застосування, лужні метали, кальцій і магній, алюміній, залізо; добування металів; задачі на домішки).

Тестові завдання за класом неметалів (загальні властивості, застосування; властивості кисню, склад повітря, добування кисню, озон, алотропія на прикладі неметалів; задачі на вихід продукту реакції.

Тестові завдання з класифікації складних неорганічних речовин (оксиди і їхні  хімічні властивості, застосування найважливіших оксидів, властивості води).

Тестові завдання за кислотами як електролітами (хімічні властивості кислот, ряд активності металів, сильні та слабкі кислоти, ступінь дисоціації електролітів, кислоти в побуті, розрахунки за рівняннями хімічних реакцій з участю кислот та їх розчинів).

Тестові завдання за основами як електролітами (властивості лугів та нерозчинних основ, індикатори в розчинах основ і кислот, найважливіші основи, задачі на надлишок).

Тестові завдання за солями як електролітами (властивості солей; реакції йонного обміну з участю солей, кислот, основ; умови необоротності йонних реакцій, якісні реакції на катіони й аніони, експериментальні задачі).

Тестові завдання за амотерними сполуками (оксидами та гідроксидами), генетичними взаємозв’язки неорганічних сполук, ланцюжками взаємоперетворень).

Підсумкове контрольне тестування за матеріалом модуля ІII «Неорганічна хімія» та його аналіз.

Органічна хімія. Діагностично-тренувальний тест «Органічні сполуки: номенклатура, ізомерія, гомологічні ряди, фізичні та хімічні властивості».

Тестові завдання з теоретичних основ органічної хімії (класифікація органічних речовин, елементи-органогени, теорія хімічної будови органічних сполук, поняття про гомологи й ізомери, молекулярні й структурні формули органічних сполук, 3D-моделювання молекул, номенклатура IUPAC).

Тестові завдання за насиченими вуглеводнями (номенклатура IUPAC для алканів, ізомерія, метан, природні джерела вуглеводнів, розрахунки за рівняннями реакцій з участю вуглеводнів).

Тестові завдання за ненасиченими, циклічними й ароматичними вуглеводнями (номенклатура IUPAC, ізомерія, хімічні властивості, розпізнавання ненасичених вуглеводнів, розрахунки за рівняннями реакцій з участю вуглеводнів)

Тестові завдання за оксигеновмісними органічними сполуками (одноатомні й багатоатомні спирти, феноли, альдегіди, карбонові кислоти, характеристична група).

Практикум із розв’язування типових задач з органічної хімії (задачі на виведення молекулярної формули органічної речовини за масовими частками елементів, загальною формулою, відносною густиною, масою та об’ємом продуктів спалювання).

Тестові завдання за нітрогеновмісними органічними речовинами (аміни, амінокислоти, білки).

Тестові завдання за синтетичними високомолекулярними сполуками (полімерами), реакціями полімеризації (природні, штучні й синтетичні органічні речовини, хімічні волокна).

Тестові завдання за генетичними зв’язками органічних сполуками, ланцюжки взаємоперетворень. Підведення підсумків розділу «Органічні сполуки». Задачі на вихід продукту реакції.

Підсумкове контрольне тестування за матеріалом модуля ІV «Органічна хімія» та його аналіз.

Підведення підсумків курсу «Підготовка до ЗНО з хімії». Підсумкове вихідне контрольне тестування за програмою ЗНО з хімії.

Про викладача

Chub

СВІТЛАНА ЧУБ

• Життєве кредо: «Не треба дитину, як рибу, фарширувати фактами, краще навчити її плавати в океані сучасного життя».

• 25 років різноманітного й цікавого досвіду роботи в освіті: вчителем, керівником гуртків і районних секцій МАН, заступником директора школи.

• Переконана, що головне для дитини в школі – навчитися логічно й критично мислити, взаємодіяти з людьми, цінувати головне.

Екзаменаційний клуб. ЗНО/ДПА (хімія).

4 місяці

30 занятть

2 рази на тиждень

9-11 класи

У вас є питання?

Зв'яжіться з нами та отримайте безкоштовну консультацію по цьому курсу.

small_c_popup.png

Остались вопросы?

Напишите нам

small_c_popup.png

Залишились питання?

Напишіть нам

Або Зателефонуйте: